{"status":true,"scores":[{"name":"arg","kills":0,"time":75,"rank":1},{"name":"Dave","kills":0,"time":65,"rank":2},{"name":"Dave","kills":0,"time":51,"rank":3},{"name":"test3","kills":0,"time":38,"rank":4},{"name":"Poo","kills":0,"time":32,"rank":5},{"name":"test1","kills":0,"time":19,"rank":6},{"name":"test2","kills":0,"time":16,"rank":7},{"name":"Dave","kills":1,"time":10,"rank":8}]}